Henkilötietojen käyttö ja tietosuojaseloste

Yleistä

Messumasiina Oy noudattaa Suomen ja EU:n henkilötietolakeja.

Messumasiina Oy:n rekistereiden ja vuokratuilla Messumasiina Oy:n laitteilla kerättyjen rekistereiden erot:

1. Messumasiina Oy:n rekisterit
Messumasiina Oy:n rekisterit ovat Messumasiina Oy:n keräämiä ja hallinnoimia rekisterejä. Rekisteristä vastuussa Messumasiina Oy.

2.Vuokratuilla Messumasiina Oy:n laitteilla kerätyt rekisterit
Vuokratuilla Messumasiina Oy:n laitteilla kerätyt rekisterit ovat laitteen vuokraajan keräämiä ja hallinnoimia rekisterejä. Messumasiina Oy vuokraa asiakkaalleen Messumasiina-laitteen, jolloin rekisteristä on vastuussa laitteen vuokraaja.

Rekisterien keräyksen yhteydessä kerrotaan tietosuojaselosteessa aina kuka on rekisterin kerääjä ja ylläpitäjä.


Messumasiina Oy / Tietosuojaseloste 7.5.2018

1. Tiivistelmä
Messumasiina Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn. Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.
Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Messumasiina Oy:n palveluita. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:
Markkinointiin ja myyntiin joko sähköpostitse tai puhelimitse, käsittäen Messumasiina Oy:n omat tuotteet / palvelut sekä välitämme tietoja säännöllisesti myös kolmansille osapuolille. Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen. Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Tuotesuositusten parantamiseen
Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen.

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Messumasiina Oy (Y-tunnus: 2056937-6 )
Lemuntie 9
00510 Helsinki, Suomi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää tietosuojavastaavalta:
Jouni Romppanen
Lemuntie 9
00510 Helsinki, Suomi
Sähköposti: myynti@messumasiina.fi
Puhelin: +358 20 7129797

3. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot, jotka on luovutettu rekisteröintivaiheessa tai sen jälkeen.
- Tunnistamistiedot, kuten: etunimi, sukunimi, ikä, sukupuoli
- Yhteystiedot, kuten: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Tietoja, joissa ilmenee kiinnostus hyödyntää kolmansien osapuolien etuja, liittyen: lehtitilauksiin, vakuutuksiin, puhelin/nettiliittymiin, sähkösopimuksiin, uutiskirjeiden tilaamiseen yms. edut vaihtuvat ajoittain ja etua valittaessa kerrotaan selvästi mihin asiakas sitoutuu.

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot. Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot. Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite. Mahdolliset tuotearvostelut.
Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot. Tietojen lähde on käyttäjä itse.

4. Mihin henkilötietojani käytetään?
Henkilötietoja käytetään:
- Tarkoituksena on tarjota asiakkaalle hyviä etuja, ja jos asiakas niitä valitsee, välitämme tietoja kolmansille osapuolille sen mukaan mitä asiakas on valinnut
- Kolmannen osapuolen yritykset voivat olla asiakkaaseen yhteydessä kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse
- Messumasiina Oy:n omiin markkinointipalveluihin, kuten sähköpostimarkkinointiin
- Asiakkuuksien ylläpitämiseen
- Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
- Asiakaskokemuksen parantamiseen
- Tilastollisiin tarkoituksiin
- Väärinkäytösten estämiseen
- Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
Tietoja käsitellään asiakkaan ja Messumasiina Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

5. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.
Messumasiina Oy säilyttää asiakastietoja palvelimilla, jotka on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan erilaisin teknisin menetelmin.
Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6. Kuka käsittelee henkilötietojani?
Asiakastietoihin on pääsy vain Messumasiina Oy:n omilla työntekijöillä ja asiakastieoja käsittelevä henkilöstö on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

7. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Messumasiina Oy:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.
Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin: Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.
Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

8. Millaisia oikeuksia minulla on?
Asiakkaana sinulla on oikeus:
- Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
- Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
- Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
- Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
- Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.
Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle ( www.tietosuoja.fi ).

9. Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut, häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevan rekisteröidyn tiedon oikaisua, poistamista tai täydentämistä. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä korjaa tietoja tarvittaessa myös oma-aloitteisesti.

10. Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?
Messumasiina Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.
Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Kysymme markkinointiluvan aina kun rekisteriä keräämme. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.
Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Messumasiina Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme kirjallisesti.
Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

11. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
Luovutamme henkilö- ja yhteystietoja tietoja kolmansille osapuolille säännöllisesti. Asiakastiedoissa olevia tietoja, kuten asiakkaan nimi ja osoite voidaan käyttää myös yhteistyökumppaneidemme kanssa mm. tuotteiden toimittamisen yhteydessä ja kirjanpidossa. Pyrimme aina minimoimaan käytettyjen asiakastietojen määriä näissä tapauksissa ja tuhoamaan mahdolliset dokumentit, mikäli laki ei edellytä niiden säilyttämistä.
Henkilötietoja käsittelevien yhteistyökumppaneiden kanssa on erikseen laadittu kirjalliset sopimukset henkilötietojen käsittelyä koskevista kohdista, mikäli se on ollut mahdollista.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?
www.messumasiina.fi-sivusto voi käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.
Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Nämä tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.
Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.
Lisätietoja käytetyistä evästeistä voit lukea Messumasiina Oy:n verkkosivustolta.

13. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

14. Mihin voin ottaa yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:
myynti@messumasiina.fi